Kofi Kingston enters to Marc Mero's entrance theme (0:40)

RelatedVideos