Kevin Nash News Archive from Raw - Khali's claim

Khali's claim